Általános Felelősségbiztosítás

E biztosítási módozat alapján, a biztosító megtéríti a biztosított - mint a szerződésben megjelölt tevékenység folytatója, telephely, részleg, munkahely, üzlet fenntartója és üzemeltetője - által szerződésen kívül okozott mindazon személyi sérüléses és tárgyrongálási károkat, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Szakmai Felelősségbiztosítás

Munkáltatói felelősségbiztosítás:

A munkavállalók munkaviszonyukkal összefüggésben keletkezett kárát a Munka Törvénykönyve szabályozza. Eszerint a munkáltató a dolgozónak munkaviszony keretében okozott kárért vétkességre tekintet nélkül teljes mértékben felel.

E biztosítás keretében a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződési feltételekben szabályozott körben, módon és mértékben a biztosított helyett megtéríti azokat a munkabalesetből eredő károkat, amelyekért a biztosított a magyar munkajog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Termék és szolgáltatói felelősségbiztosítás:

Fedezetet nyújt azokra a kockázatokra, amelyért a gyártó, a szolgáltató, a forgalmazó (kereskedő) a termelt és forgalmazott termék, avagy a teljesített szolgáltatás hiányosságából eredő kár miatt a polgári jog, illetve a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. tv. szabályai szerint, kártérítési kötelezettséggel tartozik. Nem fedezi a biztosítás a termék vagy a szolgáltatás hibás teljesítéséből eredő szavatossági igényeket.

Szolgáltatás felelősségbiztosítás:

A felelősségbiztosítás a gazdálkodók által végzett szolgáltatások során illetve következtében a megrendelőnek okozott, véletlen, váratlan formában, balesetszerűen bekövetkező dologi és személyi sérüléses károk fedezésére szolgál - amelyekért a biztosított a jogszabály szerint felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik. A szolgáltatás felelősségbiztosítás gyűjtő fogalom körébe tartozik a műszaki-, egészségügyi-, szociális-, könyvelői-, adótanácsadói-, alkuszi-, stb.. biztosítások egész sora. Ezen biztosítások közös jellemzői, hogy a biztosítási szerződésben meghatározásra kerül a káreseményenként és évente kifizetésre kerülhető kártérítési összeg maximális felső határa.

Környezetszennyezési

E módozat fedezetet nyújt azon váratlan, balesetszerűen és előre nem kalkulálható módon bekövetkező környezetszennyezési károkra, amelyért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Bérlői-, bérbeadói biztosítás

A bérbeadói felelősségbiztosítás biztosítási eseménye az a káresemény, amelynek során a biztosított a biztosítási szerződésben megjelölt bérlemény(ek) bérbeadójaként a bérleti szerződés megszegésével kárt okoz a bérlőnek.

A biztosító kizárólag a tűz, a robbanás, a vízvezeték vagy csatorna törése, a technológiai csővezeték törése, a kiömlő víz vagy gőz, valamint a tűzoltó berendezés kilyukadása okozta károk miatti bérlői kárfelelősségi igények megtérítésére vállal kötelezettséget


»Érdeklődöm a termék iránt