Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás (CARGO)

Belföldi szállítmánybiztosítás a biztosítási szerződésben foglalt feltételekkel fedezetet nyújt a belföldi feladási helyről belföldi rendeltetési helyre a biztosított saját szállítóeszközével, vagy a fuvarozó által igénybe vett fuvareszközzel, de a biztosított kockázatára és belföldi fuvarlevéllel továbbított szállítmányok káraira.

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás (CARGO) A belföldi szállítmánybiztosítási fedezet a biztosítási szerződésben rögzített módon kiterjedhet az összes kockázatra (All Risk), mely a szerződésben foglalt kizárások között nem szerepel, és amelynek értelmében a biztosított szállítmány sérülése illetve vesztesége véletlen, váratlan, balesetszerű események következtében áll be. A szerződés köthető meghatározott veszélyekre, mint pl.: a tűz, robbanás, elemi csapások, sziklaomlás, épületek és hidak leomlása, a szállítóeszközt ért balesetből eredő szállítmánykárokra.

A hazai biztosítók nemzetközi szállítmánybiztosítási feltételei, általában igazodik a nemzetközi biztosítási piacon alkalmazott londoni intézményes feltételrendszerhez (Institute Cargo Clauses - ICC) és a nemzetközi szokványoknak megfelelő kockázati köröket tartalmazzák. A szállított áru jellegétől, kárérzékenységétől, a csomagolás és szállítás módjától függően többféle biztosítási fedezet közül lehet kiválasztani a leginkább megfelelőt.

Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősség Szállítmánybiztosítás(CMR)

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás (CARGO) A Biztosító jelen szabályzatban foglalt feltételek alapján vállalja, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a fuvarozások számára tekintet nélkül megtéríti azokat a fuvarozott árukban keletkezett károkat, melyek nemzetközi közúti árufuvarozás során keletkeztek, és amelyekért a Biztosított mint nemzetközi árufuvarozó a CMR Egyezményben (kihirdette az 1971. évi 3. sz. tvr., a továbbiakban: CMR Egyezmény) szabályozott szerződéses felelősségen alapuló kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A biztosítás kizárólag a biztosítási kötvényben megjelölt fuvareszközökkel végzett fuvarozásokra érvényes. Jelen szabályzat alapján biztosítási eseménynek a kárigényt megalapozó esemény minősül.

Fuvarozói Árukár-biztosítás (FÁF)

A Biztosító jelen szabályzatban foglalt feltételek alapján vállalja, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a fuvarozások számára tekintet nélkül megtéríti azokat a fuvarozott árukban keletkezett károkat, melyek a belföldi közúti árufuvarozás során keletkeztek, és amelyekért a Biztosított, mint árufuvarozó a Magyar Polgári Törvénykönyvben szabályozott szerződéses felelősségen alapuló kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A biztosítás kizárólag a biztosítási kötvényben megjelölt fuvareszközökkel végzett fuvarozásokra érvényes. Jelen szabályzat alapján biztosítási eseménynek a kárigényt megalapozó esemény minősül.

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás

 • A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének meglétére szakmai felelősségbiztosítási szerződés alapján fedezetet nyújt - a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV.20.) KöViM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § 1.a.) és 2.) bekezdésben foglaltaknak megfelelően- az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében.
 • A Biztosító a biztosított helyett megtéríti a biztosított által vállalkozói szerződés alapján végzett árufuvarozási szolgáltatási tevékenység teljesítése során felmerülő fizetési kötelezettségeket.
 • A biztosítási szerződés tartama alatt a Rendelet - a Biztosító jelen szerződésben vállalt kötelezettségét érintő - változása esetén az abból a Biztosítottra háruló esetleges többletfelelősségre a jelen szabályzat alapján létrejött biztosítási szerződés hatálya nem terjed ki.

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó felelősségbiztosítás (VTB)

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás (CARGO) Biztosító jelen feltételek alapján - az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében - átvállalja Biztosított veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tevékenysége során felmerülő felelősségéből eredő kártérítési kötelezettségét.


Biztosított az, aki szerepel a Központi Közlekedési Felügyelet névjegyzékében és tagja valamely biztonsági tanácsadókat tömörítő szakmai egyesületnek.

Jelen szabályzat alapján biztosítási eseménynek a kárigényt megalapozó esemény minősül a 2/2002. (I. 11.) Kormányrendelet I. számú melléklete szerinti terjedelemben, kivéve a kizárásokat.

Gépjárművezetők és hivatalos kiküldetést végző személyek külföldi baleset és betegségbiztosítása

A Biztosító a jelen feltételekben foglaltak szerint megtéríti a Kedvezményezett részére a Biztosított külföldi tartózkodásának, illetőleg hivatalos kiküldetésének ideje alatt a Biztosított részére szükségessé vált sürgősségi orvosi ellátás, valamint kórházi ápolás közvetlen költségeit. A Biztosító a jelen feltételek szerint kifizeti továbbá a Kedvezményezett részére a Biztosított baleseti halála vagy baleseti sérülésből eredő rokkantsága esetére meghatározott biztosítási összeget.

Autóbuszos szolgáltató felelősségbiztosítása (UNIO-BUSZ)

 • A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a személyszállító vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének meglétére szakmai felelősségbiztosítási szerződés alapján fedezetet nyújt - a belföldi és a nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII.22.) KöViM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § 1.a.) bekezdésben foglaltaknak megfelelően- az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében.
 • A Biztosító a biztosított helyett megtéríti a biztosított által vállalkozói szerződés alapján végzett autóbuszos személyszállítási tevékenység során felmerülő fizetési kötelezettségeket.
 • A biztosítási szerződés tartama alatt a Rendelet - a Biztosító jelen szerződésben vállalt kötelezettségét érintő - változása esetén az abból a Biztosítottra háruló esetleges többletfelelősségre a jelen szabályzat alapján létrejött biztosítási szerződés hatálya nem terjed ki.

Szállítmányozói felelősségbiztosítás (SPEDITŐR)

 • Biztosító jelen feltételek alapján - az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében - átvállalja Biztosított szállítmányozói felelősségéből eredő kártérítési kötelezettségét. Jelen szabályzat alapján biztosítási eseménynek a kárigényt megalapozó esemény minősül a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek szerinti terjedelemben.
 • Káreseménynek minősül minden az alábbiak szerint bekövetkező eseményekből eredő károsodás, megsemmisülés, rongálódás és költség kivéve a kizárásokat.
 • Biztosított szállítmányozói felelőssége a Magyar Szállítmányozók Szövetsége által elfogadott és érvényben levő Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek alapján az alábbiakban kerül meghatározásra:
 • felelősség a szerződés, nemzetközi egyezmény, törvény vagy szokásjog alapján fuvarozott áruért fuvarozói, ügynöki, szállítási vállalkozói, tengerhajózási ügynöki (mint megbízó vagy megbízott), hajószállítmányozói, konténer-üzemeltetői, tehergépjármű- üzemeltetői, raktár-üzemeltetői, terminál-üzemeltetői, csomagolói és vámügyintézői minőségben, - felelősség a fuvarozott áruban bekövetkezett kárt követő következményi, közvetett és/ vagy hasonló veszteségekért, beleértve a téves kiszolgáltatást és a véletlen szállítási késedelmeket is, - felelősség kötelességszegésért, amelynek oka gondatlanság vagy tévedés, beleértve a hibás utasításokat, rossz szervezést, hivatali tévedést és a fenti minőség bármelyikében elkövetett gondatlanságot.
 • A szállítmányozási szerződés/ megbízás/ melléktevékenység alapján fennálló szállítmányozói felelősség terjedelmét magyar jogszabály, az adott fuvarozási ágra vonatkozó nemzetközi egyezmény, nemzetközi vagy magyar szakmai szövetség által kidolgozott általános szerződési feltételek alapján kell meghatározni.
 • Biztosító megtéríti azt az árukárt is, amelyért a Biztosítottat közös hajókár, illetve rakománymentés kapcsán terheli felelősség és ez a kötelezettség egyedül a megbízóval kötött szállítási szerződésnek a Biztosított általi megszegéséből fakad,

»Érdeklődöm a termék iránt